Bài viết này sẽ cung cấp đến các anh/chị các thông tin liên quan đến thủ tục nhập khẩu phần mềm – một dạng hàng hóa đặc biệt, tồn tại dưới dạng vô hình.