Theo dõi từng chi tiết cho lô hàng của khách hàng, BP Chứng từ sẽ luôn đảm bảo về mặt thời gian, cũng như theo dõi tiến độ thực hiện cho từng lô hàng.